Risico Inventarisatie & Evaluatie, i.c.m. dakinspectie

RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie)

Werken op hoogte brengt risico’s met zich mee. De Nederlandse wetgeving schrijft voor dat bij werken op hoogte de gebouweigenaar valgevaar moet voorkomen, door het verzorgen van veilige werkplekken. Er is al sprake van werken op hoogte bij een hoogteverschil van slechts 2,5 meter.

Samen met de experts van Stichting Veilig Dak Nederland (Breda) stelt DIAC een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) van het dak op. Zo heb je als gebouweigenaar of eindgebruiker een zo volledig mogelijk beeld van de risicovolle gebieden van je dak.

De RI&E bestaat uit drie onderdelen:

  1. Op locatie het dak en de daktoegang(en) in beeld brengen
  2. Eventuele risico's waarnemen en benoemen
  3. Aanbevelingen en maatregelen om risico's tegen te gaan

De uitkomsten van deze RI&E leggen we vast in een Dak veiligheidsrapport, inclusief een veiligheidsplan.

Wat houdt de inspectie t.b.v. de RI&E precies in?

  • We inventariseren en inspecteren daktoegangen, trappen etc.
  • We inventariseren de aanwezigheid van valgevaar en genomen maatregelen
  • We inventariseren obstakels, gerubriceerd binnen 2,0 en 4,0 m1 van de dakrand
  • We inventariseren doorvalgevaar/struikelgevaar bij lichtkoepels, leidingen etc.

De rapportage die we opleveren bevat:

  • De beschrijving van de geïnventariseerde risico’s en de benodigde maatregelen per dakvlak
  • Een plan van aanpak
  • Een veiligheidsplan voor het dak, in de vorm van een daktekening waarop de in het rapport benoemde maatregelen worden aangegeven.